GDPR GSM

Personvernerklæring for Saco Teknikk as For Gsm Webcontrol kunder 

Behandlingsansvarlig : Roy Pettersen er på vegne av Saco Teknikk as  behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.Vi gir ikke ut  opplysning ut til tredjepart. Logg kan gis ut til politiet ved henvendelser uten samtykke fra administrator (bruker av WebControl).

Grunnlaget for behandlingen.

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å lage en praktisk  adgangskontroll.

Innhenting av personopplysninger. 

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse  med registrering av bruker.

Vi bruker ikke  informasjonskapsler/cookies på våre nettsider .

Utlevering av opplysninger til tredjeparter .

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.  

Sletting av personopplysninger.

Personopplysninger oppbevares kun så lenge de er registret i systemet. Som hovedregel har Saco Teknikk as kommet til at opplysningene i kunderegister ikke skal slettes. Personopplysningene i registeret er vurdert å ha tilnærmet ingen risiko for krenkelse av personvern, og opplysningene anses som godt sikret i oppbevaringsmedium. Opplysningene vil imidlertid bli slettet ved krav/henvendelse fra registrert person. De får da heller ikke adgang.

Rettigheter for den registrerte. 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Datatilsynet sier.

Den som blir registrert i adgangskontrollsystem, som f.eks  arbeidstageren/beboer, skal bli informert om dette. Informasjonen skal gjøre den ansatte klar over hva som er formålet med registreringa, hvem som får tilgang til opplysningene  og hvordan opplysningen brukes. Det bør også bli gitt informasjon om hvor lenge opplysningene  blir lagret i samsvar med personopplysningsloven § 19.

Gode måter å informere de tilsette kan være å ta opp bruken av systemet på et allmøte, lage egne informasjonsskriv som alle får, og samtidig sørge for at alle nyansatte får same informasjonen når de starter i firma ( beboere i borettslag). Alle har krav på informasjon om dette tiltaket og rutiner i tilknytning  til det.

Personvernombud.

Vi har et personvernombud, Roy Pettersen som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. 

Informasjonssikkerhet.

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

roy@sacotetknikk.no

Saco Teknikk as

Stålfjæra 7

0975 Oslo